İniş Sırasına Göre Sureler

 1. Alak Suresi
 2. Kalem Suresi
 3. Müzzemmil Suresi
 4. Müddessir Suresi
 5. Fatiha Suresi
 6. Tebbet Suresi
 7. Tekvir Suresi
 8. A'la Suresi
 9. Leyl Suresi
 10. Fecr Suresi
 11. Duha Suresi
 12. İnşirah Suresi
 13. Asr Suresi
 14. Adiyat Suresi
 15. Kevser Suresi
 16. Tekasür Suresi
 17. Maün Suresi
 18. Kafirun Suresi
 19. Fil Suresi
 20. Felak Suresi
 21. Nas Suresi
 22. İhlas Suresi
 23. Necm Suresi
 24. Abese Suresi
 25. Kadir Suresi
 26. Şems Suresi
 27. Büruc Suresi
 28. Tin Suresi
 29. Kureyş Suresi
 30. Kaaria Suresi
 31. Kıyamet Suresi
 32. Hümeze Suresi
 33. Mürselat Suresi
 34. Kaf Suresi
 35. Beled Suresi
 36. Tarık Suresi
 37. Kamer Suresi
 38. Sad Suresi
 39. A'raf Suresi
 40. Cin Suresi
 41. Yasin Suresi
 42. Furkan Suresi
 43. Fatır Suresi
 44. Meryem Suresi
 45. Taha Suresi
 46. Vakıa Suresi
 47. Şuara Suresi
 48. Neml Suresi
 49. Kasas Suresi
 50. İsra Suresi
 51. Yunus Suresi
 52. Hud Suresi
 53. Yusuf Suresi
 54. Hicr Suresi
 55. En'am Suresi
 56. Saffat Suresi
 57. Lukman Suresi
 58. Sebe Suresi
 59. Zümer Suresi
 60. Mümin Suresi
 61. Fussılet Suresi
 62. Şura Suresi
 63. Zühruf Suresi
 64. Dühan Suresi
 65. Casiye Suresi
 66. Ahkaf Suresi
 67. Zariyat Suresi
 68. Ğaşiye Suresi
 69. Kehf Suresi
 70. Nahl Suresi
 71. Nuh Suresi
 72. İbrahim Suresi
 73. Enbiya Suresi
 74. Müminun Suresi
 75. Secde Suresi
 76. Tur Suresi
 77. Mülk Suresi
 78. Hakka Suresi
 79. Mearic Suresi
 80. Nebe Suresi
 81. Naziat Suresi
 82. İnfitar Suresi
 83. İnşikak Suresi
 84. Rûm Suresi
 85. Ankebut Suresi
 86. Mutaffifin Suresi
 87. Ra'd Suresi
 88. Hac Suresi
 89. Rahman Suresi
 90. İnsan Suresi
 91. Zilzal Suresi
 92. Bakara Suresi
 93. Enfal Suresi
 94. Ali İmran Suresi
 95. Haşr Suresi
 96. Cumua Suresi
 97. Ahzab Suresi
 98. Nisa Suresi
 99. Muhammed Suresi
 100. Talak Suresi
 101. Beyyine Suresi
 102. Nur Suresi
 103. Münafikun Suresi
 104. Mücadile Suresi
 105. Hucurat Suresi
 106. Tahrim Suresi
 107. Teğabün Suresi
 108. Saff Suresi
 109. Fetih Suresi
 110. Maide Suresi
 111. Mümtehine Suresi
 112. Hadid Suresi
 113. Tevbe Suresi
 114. Nasr Suresi

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali

Başlamadan önce aşağıdaki açıklamaları okumanız yorumlamanızı ve anlamanızı kolaylaştıracaktır.

Tüm övgüler o Allah'a ki, Kuran'ı insanlık dünyasına indirdi. Salât ve selam olsun o Peygamber'e ki, Kuran'ı insanlığa tebliğ edip bildirdi. Allah indirmeseydi, inmezdi; o Resul bildirmeseydi, bilinmezdi. Rahman, rahmetiyle öğretti Kuran'ı; onunla iyiye ve güzele kılavuzladı insanı. Yozlaşmamışsa insan, bozulmamışsa iman, kirletilmemişse irfan, Hakk'a ve doğruya götürmede yeterli olacaktır Kuran.

Meal Kuran metnine en küçük bir ekleme yapılmadan vücuda getirilmiş olmalıdır. Bunu söylerken, mealin, çevirisi yapılan sözün eksiksiz bir aktarılışı olacağı yolunda bir kanaat taşıyor değiliz. Kuran'ın hiçbir dile tam bir çevirisi yapılamaz. Hiçbir çeviri, ne kadar mükemmel olursa olsun Kuran değildir. Ne var ki mânasını anlamadan okumak da Kuran okumak değildir. Meal zaten olabilecek en yakın çeviridir. Bunun içine parantez arası ilaveler koymaya başladığınız anda, yapılan meal olmaktan çıkar, tefsir olur. Getirilen yorumların kısa olması, parantez içine alınması, yapılan işi bilimsel anlamda tefsir olmaktan çıkarmaz.

Sürekli parantez açmaya gidilmesinin bir sebebi de Kuran'ın ifadelerindeki birden fazla anlam boyutundan sadece birinin esas alınıp diğerlerinin parantez içine sokulmasıdır. Oysaki, bu farklı anlam boyutlarından her birinin açıkça ve paranteze gidilmeden verilmesi gerekir. İlahi kelamın karşılığı olan birkaç anlamdan birini esas alıp ötekileri, meali yapanın kendi kanaatiymiş gibi parantez içine sokmak, bilimsel olmadığı gibi, Kuran' ın insanlığa sunduğu mesajı daraltmak, kayıtlamak şeklinde bir yanlışa da vücut verir.

O halde yapılması gereken şudur: İki anlamı bir virgül (,) yada bölü (/) çizgisi ayrımıyla olduğu gibi vermek.

Bu açıklamalardan sonra, esas aldığımız ilkelerin bazılarına kısaca işaret edebiliriz:

 1. Sureler iniş sırasına göre tertip edilmiştir. Bu, Türk dilinde bir meal bünyesinde ilk kez yapılmaktadır. Bu sayede vahyin iniş sırasının sergilendiği ilahi-evrensel esprileri yakalamak kolaylaşacak ve Kuran'ın teşrii mantık ve tarzı daha rahat izlenebilecektir.
 2. Yaşayan Türkçe'yi kullandık. Her eserin, o arada bir mealin amacı, anlaşılır bir dille mesajlar vermektir. Kuran mealinin amacı, Kuran mesajını anlaşılır bir dille, hitap edilen kitleye aktarmaktır. Ancak kesinlikle korunması gerektiğine inandığımız bazı terim ve deyimleri olduğu gibi koruduk. Esmâül Hüsna(Allah'ın isim-sıfatları) gayb, zıhar, infak vs. gibi tek kelimeyle verilmesi çok zor veya imkansız olan Kuransal kavramları çoğu yerde olduğu gibi koruduk.
 3. Mealimizde tek bir parantez dahi kullanılmamıştır.
 4. Birden fazla anlamı olan kelime ve terimlerin, anlamlarının sadece biri değil, tümü verilmiştir. Bu durumda ikinci,üçüncü... anlamlar arasına bölü(/) çizgisi konulmuştur.
 5. Bazı kelime, terim ve deyimlere, geleneksel müfessir ve mealcilerin verdikleri, Arap dili ve kuran terminolojisi bakımından tutarsız veya zorlama gördüğümüz karşılıklar yerine Arap dili lügatlarının verdiği karşılıklar kullanılmıştır.
 6. Sure başlangıçlarına ve sayfa üstlerine surenin hem iniş sıra numarasını hem de resmi mushaftaki numarasını koyduk. İlk numara resmi sırayı ikinci numara iniş sıra numarasını gösterir.
 7. Fıkıh ve tasavvuf ekollerinin kendi anlayışlarına uygun olarak, kelime, edat, ve bağlaçlara yükledikleri yerel sübjektif anlamlara itibar edilmemiştir.

Kuran, insanoğlunu sürekli aciz bırakan bir kelamdır. Bu kelam hakkında hiç kimsenin "son söz"ü, "tek söz"ü söylemek gibi bir yetkisi ve şansı olamaz. Yapılan tüm mealler, tüm tefsirler tartışmaya açıktır, tartışılacaktır, tartışılmalıdır. Cenabı Hak karşısında bizi aklayacak ve ödüle layık kılacak olan, niyetimiz ve hizmet aşkımızdır.